Pomimo dobrej koniunktury na rynku węgla część polskich zakładów wydobywczych wciąż ma straty. Zbyt niskie wydobycie i rozrośnięte koszty stałe – to według ekspertów – główne przyczyny problemów