Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu przedstawia informację o najważniejszych działaniach inwestycyjnych w zakresie prowadzonej działalności ciepłowniczej, które zrealizował latach 2021 – 2023 roku.

Równolegle z realizacją niżej wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych, Zakład był zmuszony wykonać w tych latach wiele poważnych prac remontowych w trybie awaryjnym na sieciach ciepłowniczych, np. naprawa magistrali ciepłowniczej na terenie Parku Przemysłowego, naprawa sieci przesyłowych przy ul. Zakaszewskiego, na os. Centrum, na os. Kasztelańskim itp.  itd.,  a także planowanych, jak kapitalny remont dwóch kotłów węglowych w Ciepłowni Miejskiej przy ul. Fabrycznej 5.


Rok 2021


ZEC dokonał rozbudowy sieci ciepłowniczej o długości 222,5 mb. w postaci przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach: Libelta, Winnica, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I oraz ul. Piastowskiej. Przyłączenie nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej umożliwiło zlikwidowanie kotłowni węglowej przy ul. Winnica 30, oraz wielu indywidualnych opalanych węglem źródeł ciepła mieszkańców budynków wielorodzinnych. Włączenie wielu odbiorców do sieci ciepła systemowego ZEC przyczyniło się do zmniejszenia niskiej emisji pyłów i gazów z domowych pieców poprawiając stan jakości powietrza. Wpłynęło to jednocześnie na optymalizację pracy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Fabrycznej 5 w Międzyrzeczu i wzrost efektywności ekonomicznej Spółki.


Kolejnym bardzo ważnym zadaniem była wymiana starych rur kanałowych  sieci grzewczej na mniejsze średnice, dostosowane do rzeczywistych potrzeb odbiorców, które zmniejszą ilości wody pracującej w takim obiegu, czego konsekwencją będzie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Celem tych działań było zmniejszenie zużycia ilości ciepła niezbędnego do ogrzania budynków.


W kotłowni przy ul. Mikuły 1, ZEC wymienił przestarzały kocioł gazowy na nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy. Wymiana ta przyczyniła się do podwyższenia sprawności systemu ciepłowniczego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także zmniejszenia zużycia paliwa.


W celu ograniczenia strat ciepła na rurociągach przesyłowych, ZEC zmodernizował sieci ciepłownicze w poniższych lokalizacjach:

 • przy ul. Szkolnej 2,
 • przy ul. 30 Stycznia 45,
 • w miejscowości Gorzyca 17, 18,
 • na os. Centrum 4,
 • na os. Centrum pomiędzy budynkami 11, 14.

Działania te pozwoliły ograniczyć wysokość opłat za energię cieplną ponoszonych przez Klientów ZEC.


Rok 2022


Zmodernizowano dwie kotłownie gazowe  w miejscowości Międzyrzecz – Wybudowanie 53 oraz w Szkole Podstawowej Kaława 92. Zainstalowanie wysokoefektywnych gazowych kotłów kondensacyjnych przyczyniło się do poprawy sprawności źródeł ciepła poprzez zmniejszenie ilości zużywanego paliwa do procesów grzewczych, oraz do poprawy stanu jakości powietrza.


Rozbudowano sieć ciepłowniczą o kolejne 286,5 mb. W efekcie do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały budynki mieszkalne zlokalizowane w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I 38, 42, 48, Zamoyskiego, Winnicy 18 oraz 30 Stycznia 26. Dodatkowo w obiektach przy ul. 30 Stycznia 26, a także Mieszka I 48 zainstalowane zostały nowoczesne węzły cieplne, które pozwalają na lepszą regulację parametrów pracy systemu grzewczego poprzez dostosowanie parametrów do aktualnych potrzeb odbiorców. Działania te przyczyniły się w sposób bezpośredni do ograniczenia niskiej emisji, a tym samym poprawy stanu jakości powietrza.


Ponadto, mając na celu poprawę jakości dostaw ciepła do odbiorców prowadzimy działania dywersyfikacyjne jak modernizacja sieci ciepłowniczych, montaż magazynów ciepła.  Wszystkie te starania mają na celu ograniczyć straty cieplne na przesyle, zmniejszyć zużycie paliwa w procesie spalania oraz osiągnąć lepsze wyniki sprawnościowe źródeł ciepła.


Rok 2023


Zakład zlikwidował kolejną kotłownię węglową przy ul. Szkolnej 2 w Międzyrzeczu. Modernizacja ta objęła nie tylko wymianę źródła ciepła – kocioł węglowy zastąpiony został wysokosprawnym kondensacyjnym kotłem gazowym ale i wymianę armatury ciepłowniczej, a także instalację kominową. Inwestycja ta poprzez wymianę  samego źródła ciepła przyczyni się do poprawy wydajności całego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenia zużycia paliwa wykorzystywanego w procesie spalania, a także do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.


W budynku węzła cieplnego przy ul. Kopernika 13, Zakład wymienił na nowoczesne pompy obiegowe centralnego ogrzewania, którym zadaniem jest przepompowywanie nośnika ciepła do oddalonych węzłów cieplnych i końcowych instalacji odbiorców. Pozwoliło to znacząco ograniczyć pobór energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowej pracy sieci ciepłowniczej, a przy tym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej do jej odbiorców.


Podobnie jak w latach ubiegłych, ZEC kontynuuje przyłączanie do sieci ciepłowniczej kolejnych budynków, tym roku zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja 24, na Osiedlu Zamkowym, przy ul. Zamoyskiego, a także przy ul. Zachodniej.


ZEC  kontynuuje  modernizację kotłowni gazowych poprzez zainstalowanie wysokoefektywnych gazowych kotłów kondensacyjnych przy ul. Podbielskiego 5 oraz w miejscowościach Gorzyca 17, Kęszyca Leśna 31, 56, co przyczynia się do poprawy sprawności samych źródeł ciepła oraz zmniejszenia ilości zużywanego paliwa do procesów grzewczych i znacząco poprawia stan jakości powietrza w mieście.


Na zakończenie, należy wspomnieć, że niezależnie od wielu realizowanych w ostatnich latach inwestycji, Zakład  podejmuje działania z troską o strategiczną przyszłość w kontekście transformacji energetycznej. Opracowany przez ZEC wielki program inwestycyjny pn. „Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej” został w dniu 17 grudnia 2021 roku złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ciepłownictwo powiatowe” wraz z wnioskami o:

 • dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji,
 • dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki.

Trwają prace końcowe starań o uzyskanie dofinansowania w postaci dotacji oraz kredytu 50/50 % z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na stworzenie dla Międzyrzecza całkowicie nowych, ekologicznych źródeł ciepła w ramach  inwestycji, która zakłada: 

 1. przebudowę Ciepłowni Miejskiej przy ul. Fabrycznej 5 w Międzyrzeczu i zastąpienie węgla biomasą, poprzez montaż kotłów biomasowych o mocy całkowitej 14,5 MW oraz budowy wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 0,999 MW wraz z budową magazynów ciepła,
 2. wymianę izolacji termicznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej o średnicy 2 x 250 o długości 2333 metrów,
 3. budowę gazowego źródła ciepła o mocy 1,2 MW wraz z jednostką kogeneracyjną o mocy 50,0 kW z magazynem ciepła oraz modernizacją węzła cieplnego i modernizacją przepompowni przy ul. Kopernika 13 w Międzyrzeczu.

Realizacja tak dużego projektu inwestycyjnego w latach 2024-2026 pozwoli docelowo zabezpieczyć Międzyrzecz w tzw. zieloną energię i spełnić wszystkie standardy nowego ładu energetycznego poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływanie na środowisko poprzez:

 • redukcję strat ciepła wynikającą z modernizacji rurociągu ciepłowniczego,
 • redukcję zużycia energii elektrycznej w wyniku przeprowadzonej modernizacji,
 • redukcję kosztów związanych z opłatami za emisję,
 • oszczędności energii cieplnej wynikającej z termomodernizacji budynków przy ul. Fabrycznej 5 i Kopernika 13,
 • redukcję emisji CO2 do powietrza o 14 883 Mg CO2/rok.            

Zrealizowanie programu inwestycyjnego „Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej” umożliwi uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, co jest równoznaczne z osiągnięciem najwyższych standardów w ciepłownictwie!