STANDARDY OBSŁUGI ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECZU wynikają z:

Ustawy „Prawo Energetyczne” z 10.04.1997 r. (Dziennik Ustaw z 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, oraz z zawartych z odbiorcami ciepła z ZEC

umów na sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców obejmują:

Warunki sprzedaży ciepła w zakresie:

  • zapewnienia obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła,
  • dotrzymywania parametrów nośnika ciepła,
  • rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji,
  • planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym;

Warunki wstrzymania dostarczania ciepła do odbiorców;

Dotrzymywanie terminów i sposobu:

  • załatwiania reklamacji,
  • zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków.